Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

Пре­по­доб­ный Еф­рем Но­во­торж­ский, ос­но­ва­тель Бо­ри­со­глеб­ско­го мо­на­сты­ря в го­ро­де Торж­ке, был ро­дом из Вен­грии. Вме­сте со сво­и­ми бра­тья­ми, свя­ты­м Мо­и­се­ем Уг­ри­ном (па­мять 26 июля) и свя­тым Ге­ор­ги­ем, он по­ки­нул ро­ди­ну, воз­мож­но, по при­чине пре­сле­до­ва­ния пра­во­слав­ных. При­дя на Русь, бра­тья по­сту­пи­ли на служ­бу к Ро­стов­ско­му кня­зю свя­то­му Бо­ри­су, сы­ну рав­ноап­о­столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра. В 1015 го­ду на ре­ке Аль­те вме­сте со свя­тым кня­зем Бо­ри­сом по­гиб и брат Еф­ре­ма Ге­ор­гий. Убий­цы от­ре­за­ли ему го­ло­ву, чтобы снять зо­ло­тую грив­ну, ко­то­рую он но­сил на шее. Мо­и­сею уда­лось спа­стись бег­ством, и он по­сту­пил в чис­ло мо­на­хов Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. Еф­рем, на­хо­див­ший­ся в это вре­мя, оче­вид­но, в Ро­сто­ве, при­быв на ме­сто убий­ства, на­шел го­ло­ву бра­та и взял ее с со­бой. Оста­вив служ­бу при кня­же­ском дво­ре, пре­по­доб­ный Еф­рем уда­лил­ся на ре­ку Твер­цу с тем, чтобы там ве­сти уеди­нен­ную ино­че­скую жизнь. По­сле то­го, как воз­ле него по­се­ли­лось несколь­ко мо­на­ше­ству­ю­щих, он в 1038 го­ду по­стро­ил мо­на­стырь в честь свя­тых кня­зей стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба. Бра­тия из­бра­ли его сво­им на­сто­я­те­лем. Близ мо­на­сты­ря, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от тор­го­во­го пу­ти к Нов­го­ро­ду, был устро­ен стран­но­при­им­ный дом, где бес­плат­но со­дер­жа­лись бед­ные и стран­ни­ки. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Еф­рем в глу­бо­кой ста­ро­сти, его те­ло бы­ло по­гре­бе­но в устро­ен­ном им мо­на­сты­ре, а в гроб, со­глас­но его за­ве­ща­нию, бы­ла по­ло­же­на го­ло­ва его бра­та, свя­то­го Ге­ор­гия. Мо­щи пре­по­доб­но­го Еф­ре­ма бы­ли об­ре­те­ны в 1572 го­ду.

Тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше пpосвети́вся благода́тию, пpеподо́бне,/ мно́гим теpпе́нием во вpе́менной жи́зни по́двиг совеpши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем с ве́pою пpиходя́щим к моще́м твои́м, Ефpе́ме пpеблаже́нне./ Сего́ pа́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 8

Я́ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме./ Тем не преста́й моля́ся о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:// ра́дуйся, Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.

Ин кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, на перенесение мощей, глас 8

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,// содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.


Преподобный Ефрем Новоторжский

Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому

О пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


STSL.Ru


Источник:azbyka.ru
24 июня 2019

< Назад | Возврат к списку | Вперёд >

Интересные факты

14 Октября 1812г. Крестный ход вокруг Сергиева Посада
14 Октября 1812г. Крестный ход вокруг Сергиева Посада
В праздник Покрова Божией Матери в 1812 году по благословению митр. Платона (Левшина) наместник Троице-Сергиевой лавры совершил крестный ход вокруг Сергиева Посада для избавления города и обители от французов.
4 Октября 1738г. В Троице-Сергиевой лавре введено соборное правление
4 Октября 1738г. В Троице-Сергиевой лавре введено соборное правление
Из истории обители известно, что в этот же день, 21 сентября (4 октября н.ст.) в 1738 году, Указом Императрицы Анны Иоанновны было введено соборное правление.
«Клевета смущает души...»
«Клевета смущает души...»

10 (23) июля 1916 г. в газете «Сельский вестник» за подписью наместника Лавры архимандрита Кронида была опубликована статья «Бойтесь клеветников».

Пушка в подарок
Пушка в подарок

Однажды, много лет назад, келарю Троицкого монастыря довелось показывать иностранным путешественникам помещения монастырских арсеналов. Гости пришли в неподдельное изумление. Искреннее восхищение и уважение вызвала громадная, только что отстроенная крепость, оснащённая по последнему слову военной техники.

278-летие Указа о наименовании Троице-Сергиевой обители Лаврой
278-летие Указа о наименовании Троице-Сергиевой обители Лаврой

278 лет назад, 8 июля (ст. ст.) 1742 года, специальным императорским указом императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиеву монастырю был присвоен статус и наименование Лавры.