Празднование Собору Екатеринбургских святыхПразд­но­ва­ние учре­жде­но в 2010 го­ду по ини­ци­а­ти­ве ар­хи­епи­ско­па Ека­те­рин­бург­ско­го Ви­кен­тия и по бла­го­сло­ве­нию Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Ки­рил­ла, днем празд­но­ва­ния вы­бран день об­ра­зо­ва­ния Ека­те­рин­бург­ской епар­хии – 29 ян­ва­ря. 

В Собор Екатеринбургских святых входят:

 • Стра­сто­терп­цы царь Ни­ко­лай, ца­ри­ца Алек­сандра, ца­ре­вич Алек­сий, ве­ли­кие княж­ны Оль­га, Та­ти­а­на, Ма­рия и Ана­ста­сия († 4/17 июля 1918)
 • Прмц. ве­ли­кая кня­ги­ня Ели­са­ве­та и ино­ки­ня Вар­ва­ра († 5/18 июля 1918)
 • Прав. Си­ме­он Вер­хо­тур­ский († 1694; про­слав­ле­ние – 18/31 де­каб­ря, пе­ре­не­се­ние мо­щей из Мер­ку­ши­но в Вер­хо­ту­рье – 12/25 сен­тяб­ря, вто­рое об­ре­те­ние свя­тых мо­щей – 12/25 мая)
 • Прп. Ва­си­лиск Си­бир­ский († 29 де­каб­ря/11 ян­ва­ря 1824)
 • Прп. Зо­си­ма (Вер­хов­ский) († 24 ок­тяб­ря/6 но­яб­ря 1833)
 • Прп. Илия (Че­бо­та­рев) († 30 но­яб­ря/13 де­каб­ря 1900)
 • Прп. Аре­фа (Ка­тар­гин) († 15/28 мая 1903)
 • Блж. Кос­ма Вер­хо­тур­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый (10/23 июня)
 • Блж. Иоанн Вер­хо­тур­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый (10/23 июня)
Свя­тые, про­слав­лен­ные в Со­бо­ре но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских (по уез­дам, в ко­то­рых они со­вер­ша­ли свое слу­же­ние на мо­мент кон­чи­ны):

 • Сщ­мч. Ар­ка­дий (Ер­шов), еп. Сверд­лов­ский († 1937, па­мять 21 ок­тяб­ря)

Ека­те­рин­бург­ский уезд:

 • Сщ­мч. Иосиф Фо­мич Си­ков, свящ. Зна­мен­ской церк­ви Верхне-Та­гиль­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 14/27 июня 1918)
 • Сщ­мч. Петр Си­мео­но­вич Смо­ро­дин­цев, свящ. Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви с. Коч­нев­ско­го Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 23 июня/6 июля 1918)
 • Сщ­мч. Па­вел Ива­но­вич Чер­ны­шев, свящ. Успен­ской церк­ви Но­во-Ут­кин­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 7/20 июля 1918)
 • Сщ­мч. Иоанн Сте­па­но­вич Плот­ни­ков, диа­кон Сре­тен­ской церк­ви Пыш­мин­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 30 июля/12 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Вла­ди­мир Пав­ло­вич Хо­лод­ков­ский, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Ту­пи­цын­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да (по­сле ре­во­лю­ции – Пыш­мин­ско­го рай­о­на) († 31 июля/13 ав­гу­ста 1937)
 • Сщ­мч. Вя­че­слав Ге­ор­ги­е­вич Лу­ка­нин, диа­кон Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Невьян­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 3/16 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Петр Ива­но­вич Иевлев, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Невьян­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 26 ав­гу­ста/ 8 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Иоанн Все­во­ло­до­вич Виш­нев­ский, свящ. церк­ви во имя свя­то­го Про­ко­пия Устюж­ско­го се­ла Федь­ков­ка Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 19 но­яб­ря/2 де­каб­ря 1920)

Вер­хо­тур­ский уезд:

 • При­сп. Иоанн (Кев­ро­ле­тин) († 14/27 ян­ва­ря 1961)
 • Сщ­мч. Сер­гий Алек­сан­дро­вич Увиц­кий, свящ. Вый­ско-Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви по­сел­ка Ниж­нее-Та­гиль­ский за­вод Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 28 фев­ра­ля/12 мар­та 1932)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Сте­фа­но­вич Бо­го­яв­лен­ский, свящ. Ми­ха­и­ло-Ар­хан­гель­ской церк­ви се­ла Мер­ку­шин­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 14/27 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич Удин­цев, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ко­пте­лов­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 25 июля/7 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мчч. Иоанн Иоан­но­вич Ши­шев и Иоасаф Сте­па­но­вич Па­нов, свя­щен­ни­ки Ге­ор­ги­ев­ской церк­ви се­ла Ми­ро­нов­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 13/26 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Па­вел Ива­но­вич Фо­кин, свящ. Сре­тен­ской церк­ви се­ла Мур­зин­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 27 ав­гу­ста/ 9 сен­тяб­ря 1918)
 • Прмч. Апол­ли­на­рий (Мо­са­ли­ти­нов), иеро­мо­нах Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 30 ав­гу­ста/12 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мчч. Петр Фе­до­ро­вич Дья­ко­нов и Алек­сий Ни­ко­ла­е­вич Куз­не­цов, свя­щен­ни­ки Иоан­но-Бо­го­слов­ской церк­ви Верх­не­сал­дин­ско­го за­во­да Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 18 сен­тяб­ря/1 ок­тяб­ря 1918)
 • Прмчч. Иа­к­инф (Пи­та­телев) и Кал­лист (Опа­рин), мо­на­хи Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 17/30 ок­тяб­ря 1918)
 • Прмч. Ве­ни­а­мин (Зы­ков), ар­хи­ди­а­кон Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 19 но­яб­ря/2 де­каб­ря 1937)

Ир­бит­ский уезд:

 • Сщ­мч. Алек­сий Пет­ро­вич Кро­тен­ков, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Ни­цин­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 5/18 ап­ре­ля 1930)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Вис­са­ри­о­но­вич Слов­цов, свящ. Про­ро­ко-Ильин­ской церк­ви се­ла Егор­шин­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 20 июля/2 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Пла­тон Гор­го­ни­е­вич Гор­ных, свящ. По­кров­ской церк­ви се­ла По­кров­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 27 июля/9 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Сте­фан Гри­горь­е­вич Хит­ров, свящ. Бо­го­яв­лен­ской церк­ви се­ла Крас­но­сло­бод­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 3/16 ав­гу­ста 1920)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ива­но­вич По­пов, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ля­гу­шин­ско­го (Кле­пи­нин­ско­го) Ир­бит­ско­го уез­да († 13/26 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ни­ло­вич Мед­ве­дев, диа­кон Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви се­ла Боль­ше-Три­фо­нов­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 28 ав­гу­ста/ 10 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Петр Ан­дре­евич Снеж­ниц­кий, свящ. Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви се­ла Боль­ше-Три­фо­нов­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 7/20 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Пет­ро­вич По­но­ма­рев, диа­кон Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Шо­грыш­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 1918)

Ка­мыш­лов­ский уезд:

 • Сщ­мч. Ва­си­лий Вла­ди­ми­ро­вич По­бе­до­нос­цев, про­то­и­е­рей Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 10/23 июня 1918)
 • Сщ­мч. Петр Иоан­но­вич Ко­ре­лин, свящ. Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 16/29 июня 1918)
 • Сщ­мч. Ва­си­лий Сте­па­но­вич Ми­ли­цын, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ской церк­ви се­ла Алек­се­ев­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 25 июня/8 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ар­ка­дий Ни­ко­ла­е­вич Га­ря­ев, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Бо­ров­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1/14 июля 1918)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ива­но­вич По­пов, свящ. Вве­ден­ской церк­ви се­ла Тра­вян­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 8/21 июля 1918)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ни­ко­ла­е­вич Ле­бе­дев, свящ. Спас­ской церк­ви се­ла Уец­ко­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 9/22 июля 1918)
 • Сщ­мчч. Сте­фан Ва­си­лье­вич Лу­ка­нин, свящ. Сре­тен­ской церк­ви се­ла Кол­че­дан­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да, Ге­ор­гий Пла­то­но­вич Бег­ма и Нестор Ио­иле­вич Гуд­зов­ский, диа­ко­ны той же церк­ви († 10/23 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ва­си­лий Ива­но­вич Ин­фан­тьев, свящ. церк­ви во имя свя­ти­те­ля Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в се­ле Та­уш­кан­ском Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 12/25 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Ва­си­лье­вич Би­рю­ков, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го жен­ско­го мо­на­сты­ря Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1919)
 • Сщ­мч. Алек­сий Сте­па­но­вич Мер­ку­рьев, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ко­рю­ков­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1918)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ни­ко­ла­е­вич Алек­се­ев, свящ. Свя­то-Тро­иц­кой церк­ви се­ла Тро­иц­ко­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1918)

Но­во­му­че­ни­ки и пре­по­доб­ные, под­ви­зав­ши­е­ся на тер­ри­то­ри­ях дру­гих епар­хий, ко­то­рые ныне от­но­сят­ся к Ека­те­рин­бург­ской епар­хии:

 • Сщ­мч. Фе­о­дор Ива­но­вич Рас­по­пов, свящ. Ми­ха­и­ло-Ар­хан­гель­ской церк­ви се­ла Ту­рин­ская Сло­бо­да Ту­рин­ско­го уез­да То­боль­ской гу­бер­нии († 8/21 июля 1918; с 1923 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Лев Ев­фи­ми­е­вич Ер­шов, свящ. Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра го­ро­да Крас­но­у­фим­ска Перм­ской гу­бер­нии († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1918; в 1919-1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ива­но­вич Ма­ли­нов­ский, свящ. Вве­ден­ской церк­ви се­ла Верх-Сук­сун­ско­го Крас­но­у­фим­ско­го уез­да Перм­ской гу­бер­нии († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1918; в 1919–1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Алек­сий Ива­но­вич Буд­рин, про­то­и­е­рей Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра го­ро­да Крас­но­у­фим­ска Перм­ской гу­бер­нии († 28 ав­гу­ста/10 сен­тяб­ря 1918; в 1919-1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)

Молитва ко всем святым земли Екатеринбуржския

О предивнии чудотворцы и велицыи угодницы Божии, вси святии, в земли Екатеринбуржстей славно просиявший! Предстояще престолу Пресвятыя Троицы, призрите милостивным своим оком на ны и на вся люди, к заступлению вашему притекающия. Услышите нас, молящихся вам и чтущих всечестную память вашу. Прострите руце свои ко Владыце небеси и земли, яко да соблюдет в мире и благоденствии страну нашу, Церковь да сохранит от гонений, ересей и расколов; умолите милостиваго Бога нашего, отвратити от нас всякий гнев праведный, на ны от Него подвигшийся, грех ради наших. Сохраните не точию Екатеринбуржскую землю, но и вся грады и веси Отечества нашего, и вся страны христианския, и люди в них живущия, от града и глада, от труса и потопа, от зноя и мраза, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы и от всякаго зла. Исходатайствуйте, сильным вашим пред Богом предстательством, пастырем Церкве нашея мудрость духовную и ревность священную о спасении пасомых; градоначальником и судиям страх Божий, правдолюбие и безкорыстие; воином терпение, мужество и на враги одоление; супругом любовь, верность и согласие; куплю деющим праводушие, земледельцем трудолюбие; сирым призрение, обидимым заступление, оклеветываемым оправдание; всем же нам даровати вся яже в жизни временней потребная и к вечному спасению полезная. Ей, святии Божий, помозите нам избежати пагубных сетей диавольских, препобедити соблазны мира сего, противу спасения нашего ополчающагося, наставите ны твердо в вере православней подвизатися. Потщитеся благоприятным вашим ходатайством умолити Господа, да низпослет нам тихое и Богоугодное житие, уврачует Своею благодатию наша недуги душевныя и телесныя, согреет сердца наша любовию друг ко другу и сотворит ны братолюбны и единомысленны. Да дарует нам Господь вашим предстательством во искушениих мужество, в злостраданиих терпение, в молитвах постоянство; егда же приидет час кончины нашея, да утвердит Он мир Свой в душах наших, да и мы в истиннем покаянии и чистым сведением совести нашея, предстанем ко Господу, и сподобимся деснаго стояния, и со всеми святыми воспоем славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу во веки веков. Аминь.

11 Февраля 2019

< Назад | Возврат к списку | Вперёд >

Интересные факты

Ключи от Лавры
Ключи от Лавры
17 апреля 1946 г., в Великую Среду Страстной седмицы, состоялась официальная передача ключей Успенского собора от дирекции Загорского музея-заповедника Троице-Сергиевой Лавре – в лице ее наместника архимандрита Гурия (Егорова). В следующие два дня собор был подготовлен к проведению праздничных богослужений...
Траурный маршрут
Траурный маршрут
17 апреля 1879 года в Троице-Сергиеву лавру из Москвы было доставлено тело почившего митрополита Московского и священноархимандрита Лавры Иннокентия...
Установка креста на Успенский собор Лавры
Установка креста на Успенский собор Лавры

16 апреля 1946 года установлен отремонтированный крест на Успенский собор Лавры, сорванный бураном еще в 1923 году.

Командир Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов посетил Троице-Сергиеву Лавру
Командир Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов посетил Троице-Сергиеву Лавру

15 апреля 1904 года по пути на Дальний Восток в связи с началом войны с Японией Троице-Сергиеву Лавру посетил назначенный командиром Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов (1844-1918), назначенный после гибели адмирала С.О. Макарова командующим флотом в Тихом океане (с 1 апреля 1904 года).

Встреча со святыней
Встреча со святыней

13 апреля 1914 года, 105 лет назад, на станцию Сергиево прибыла икона преподобного Саввы Звенигородского. Встреченная крестным ходом из Вознесенской церкви, икона была торжественно препровождена в Троице-Сергиеву Лавру.