Праздник в честь иконы Божией Матери «Всеблаженная»

Праздник в честь иконы Божией Матери «Всеблаженная»

Ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, име­ну­е­мая «Все­б­ла­жен­ная», или «Па­ма­ка­ри­ста», при­сла­на в 1905 го­ду Свя­тей­шим Пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Иоаки­мом III в бла­го­сло­ве­ние и уте­ше­ние гра­ду Ка­за­ни по­сле свя­то­тат­ствен­но­го по­хи­ще­ния из со­бор­но­го хра­ма Ка­зан­ско­го Бо­го­ро­дич­но­го жен­ско­го мо­на­сты­ря чу­до­твор­ной ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в ночь с 28 на 29 июня 1904 го­да. Эта ико­на – точ­ный спи­сок с на­хо­див­шей­ся в Кон­стан­ти­но­поль­ском пат­ри­ар­шем хра­ме осо­бо чти­мой ико­ны Бо­го­ма­те­ри «Все­б­ла­жен­ной», един­ствен­ной древ­ней свя­ты­ни, уцелев­шей в Кон­стан­ти­но­по­ле, в хра­ме во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия, по­сле мно­го­чис­лен­ных раз­граб­ле­ний.

Свя­той об­раз был на­пи­сан на де­ре­вян­ной дос­ке в тра­ди­ци­ях древне-гре­че­ской ико­но­пи­си. На об­рат­ной сто­роне – на­пи­сан­ные на гре­че­ском язы­ке сло­ва: «Иоаким, Бо­жи­ею ми­ло­стию ар­хи­епи­скоп Кон­стан­ти­но­по­ля, Но­во­го Ри­ма, и Все­лен­ский пат­ри­арх, прео­свя­щен­ней­ше­му и чест­ней­ше­му мит­ро­по­ли­ту Пе­тер­бург­ско­му и Ла­дож­ско­му и пред­сто­я­те­лю Свя­тей­ше­го Си­но­да рос­сий­ско­го, гос­по­ди­ну Ан­то­нию. Прео­свя­щен­ней­ший о Хри­сте со­брат! И мы до глу­би­ны серд­ца бы­ли по­ра­же­ны страш­ным и неслы­хан­ным свя­то­тат­ствен­ным по­хи­ще­ни­ем свя­той Ка­зан­ской ико­ны Бо­го­ма­те­ри. По­это­му, же­лая с сво­ей сто­ро­ны до­ста­вить бла­го­че­сти­вым хри­сти­а­нам неко­то­рое уте­ше­ние в невоз­на­гра­ди­мой утра­те, мы при­ка­за­ли на­пи­сать на­сто­я­щий вер­ный во всем по ви­ду и по раз­ме­ру спи­сок с ико­ны Бо­го­ма­те­ри «Все­б­ла­жен­ной», на­хо­дя­щей­ся в по­чи­та­е­мом все­ми у нас пат­ри­ар­шем хра­ме св. ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, един­ствен­ной, остав­шей­ся у нас от раз­лич­ных раз­граб­ле­ний, и из­древ­ле по­чи­та­е­мой ико­ны пат­ри­ар­ше­го хра­ма; ка­ко­вой спи­сок и по­сы­ла­ем для по­став­ле­ния, ес­ли со­бла­го­во­ли­те, вме­сто по­хи­щен­но­го, свя­щен­но­го и по­чи­та­е­мо­го со­кро­ви­ща.

Гос­подь же Спа­си­тель наш мо­лит­ва­ми Сво­ей Ма­те­ри да осе­ня­ет и охра­ня­ет бла­го­че­сти­вый на­род свой вся­кой бла­го­да­тию и ми­ло­стию.

На­пи­са­но в пат­ри­ар­хии 29 мая 1905 го­да».

Празд­но­ва­ние в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Па­ма­ка­ри­сты» 1 сен­тяб­ря бы­ло уста­нов­ле­но пат­ри­ар­хом Иоаки­мом. По при­ме­ру церк­ви Кон­стан­ти­но­поль­ской и празд­но­ва­ние иконе Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Все­б­ла­жен­ной», на­хо­дя­щей­ся в Ка­зан­ской Бо­го­ро­дич­ной жен­ской оби­те­ли, бы­ло уста­нов­ле­но так­же в этот день.


Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всеблаженной», глас 4

Торжество́ дне́сь пра́зднуем све́тлое,/ се бо предлежи́т, о Всеблаже́нная, ико́на Твоя́ всечестна́я,/ к не́йже любо́вию се́рдца вси приходя́ще, Влады́чице,/ покланя́емся и те́пле Тебе́ вопие́м:// изба́ви нас от бед и обстоя́ний.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всеблаженной», глас 4

В пра́здник Твой соше́дшеся, ве́рнии,/ свяще́нное ко сла́ве Бо́жией торжество́ Твое́, Влады́чице,/ днесь всеблагогове́йно соверша́ем,/ любо́вию же чту́ще честну́ю ико́ну Твою́,/ Тебе́ песносло́вим вси в ра́дости:// ра́дуйся, Де́во, Честна́я, Всеблаже́нная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всеблаженной»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бное пе́ние сие́ от нас недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся пречи́стому о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши нас моля́щихся Тебе́, удиви́ над на́ми вели́кия и бога́тыя ми́лости Твоя́, яви́ нам небе́сную по́мощь Твою́ и заступле́ние, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние; нам же всем низпосли́ дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пречи́стая! Умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́, рассе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, неду́гующия уврачу́й, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ши ко зре́нию спасе́ния. Ми́лостива нам бу́ди зде и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́, преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со а́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва небе́сных и упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и всю жи́знь на́шу предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


STSL.Ru


Источник:azbyka.ru
14 Сентября 2018

< Назад | Возврат к списку | Вперёд >

Интересные факты

Начало строительства Каличьей башни Лавры
Начало строительства Каличьей башни Лавры

4 июня (22 мая) 1759 года в Троице-Сергиевой Лавре началось строительство Каличьей башни (1759–1778). Строилась она по проекту московского архитектора И. Жукова на деньги, сэкономленные при возведении колокольни (РГАДА. Фонд Лавры. Балдин В.И. - М., 1984. С. 210) (Летопись Лавры).

Первая Пасха
Первая Пасха
21 апреля 1946 г., в праздник Светлого Христова Воскресения, в Троице-Сергиевой Лавре состоялось первое после 26-летнего перерыва праздничное богослужение. С этого дня в Троицкой обители был возобновлен богослужебный круг церковного года... 
Первый благовест Троицкой обители
Первый благовест Троицкой обители
20 апреля 1946 года в Великую Субботу Страстной седмицы из Троицкого собора в Успенский собор Лавры в закрытой серебряной раке перенесены мощи Преподобного Сергия. В 23.00 часов вечера того же дня впервые за четверть века с лаврской колокольни раздался благовест...
Визит великой княгини Александры Петровны Романовой
Визит великой княгини Александры Петровны Романовой
20 апреля 1860 г., по свидетельству исторических хроник, в Троице-Сергиеву Лавру, по дороге в Ростов, прибыла великая княгиня Александра Петровна Романова, известная своей обширной благотворительной деятельностью...
Первое богослужение в возрожденной Лавре
Первое богослужение в возрожденной Лавре
19 апреля 1946 г. в возвращенном братии Троице-Сергиевой Лавры Успенском соборе прошло первое богослужение – утреня Великой Субботы с обнесением Плащаницы вокруг собора...