День памяти преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

День памяти преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

Пре­по­доб­ный Еф­рем Но­во­торж­ский, ос­но­ва­тель Бо­ри­со­глеб­ско­го мо­на­сты­ря в го­ро­де Торж­ке, был ро­дом из Вен­грии. Вме­сте со сво­и­ми бра­тья­ми, свя­ты­м Мо­и­се­ем Уг­ри­ном (па­мять 26 июля) и свя­тым Ге­ор­ги­ем, он по­ки­нул ро­ди­ну, воз­мож­но, по при­чине пре­сле­до­ва­ния пра­во­слав­ных. При­дя на Русь, бра­тья по­сту­пи­ли на служ­бу к Ро­стов­ско­му кня­зю свя­то­му Бо­ри­су, сы­ну рав­ноап­о­столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра. В 1015 го­ду на ре­ке Аль­те вме­сте со свя­тым кня­зем Бо­ри­сом по­гиб и брат Еф­ре­ма Ге­ор­гий. Убий­цы от­ре­за­ли ему го­ло­ву, чтобы снять зо­ло­тую грив­ну, ко­то­рую он но­сил на шее. Мо­и­сею уда­лось спа­стись бег­ством, и он по­сту­пил в чис­ло мо­на­хов Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. Еф­рем, на­хо­див­ший­ся в это вре­мя, оче­вид­но, в Ро­сто­ве, при­быв на ме­сто убий­ства, на­шел го­ло­ву бра­та и взял ее с со­бой. Оста­вив служ­бу при кня­же­ском дво­ре, пре­по­доб­ный Еф­рем уда­лил­ся на ре­ку Твер­цу с тем, чтобы там ве­сти уеди­нен­ную ино­че­скую жизнь. По­сле то­го, как воз­ле него по­се­ли­лось несколь­ко мо­на­ше­ству­ю­щих, он в 1038 го­ду по­стро­ил мо­на­стырь в честь свя­тых кня­зей стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба. Бра­тия из­бра­ли его сво­им на­сто­я­те­лем. Близ мо­на­сты­ря, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от тор­го­во­го пу­ти к Нов­го­ро­ду, был устро­ен стран­но­при­им­ный дом, где бес­плат­но со­дер­жа­лись бед­ные и стран­ни­ки. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Еф­рем в глу­бо­кой ста­ро­сти, его те­ло бы­ло по­гре­бе­но в устро­ен­ном им мо­на­сты­ре, а в гроб, со­глас­но его за­ве­ща­нию, бы­ла по­ло­же­на го­ло­ва его бра­та, свя­то­го Ге­ор­гия. Мо­щи пре­по­доб­но­го Еф­ре­ма бы­ли об­ре­те­ны в 1572 го­ду.

Тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше пpосвети́вся благода́тию, пpеподо́бне,/ мно́гим теpпе́нием во вpе́менной жи́зни по́двиг совеpши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем с ве́pою пpиходя́щим к моще́м твои́м, Ефpе́ме пpеблаже́нне./ Сего́ pа́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 8

Я́ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме./ Тем не преста́й моля́ся о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:// ра́дуйся, Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.

Ин кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, на перенесение мощей, глас 8

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,// содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.


Преподобный Ефрем Новоторжский

Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому

О пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


STSL.Ru


Источник:azbyka.ru
10 Февраля 2019

< Назад | Возврат к списку | Вперёд >

Интересные факты

Ключи от Лавры
Ключи от Лавры
17 апреля 1946 г., в Великую Среду Страстной седмицы, состоялась официальная передача ключей Успенского собора от дирекции Загорского музея-заповедника Троице-Сергиевой Лавре – в лице ее наместника архимандрита Гурия (Егорова). В следующие два дня собор был подготовлен к проведению праздничных богослужений...
Траурный маршрут
Траурный маршрут
17 апреля 1879 года в Троице-Сергиеву лавру из Москвы было доставлено тело почившего митрополита Московского и священноархимандрита Лавры Иннокентия...
Установка креста на Успенский собор Лавры
Установка креста на Успенский собор Лавры

16 апреля 1946 года установлен отремонтированный крест на Успенский собор Лавры, сорванный бураном еще в 1923 году.

Командир Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов посетил Троице-Сергиеву Лавру
Командир Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов посетил Троице-Сергиеву Лавру

15 апреля 1904 года по пути на Дальний Восток в связи с началом войны с Японией Троице-Сергиеву Лавру посетил назначенный командиром Тихоокеанской эскадры адмирал Н.И. Скрыдлов (1844-1918), назначенный после гибели адмирала С.О. Макарова командующим флотом в Тихом океане (с 1 апреля 1904 года).

Встреча со святыней
Встреча со святыней

13 апреля 1914 года, 105 лет назад, на станцию Сергиево прибыла икона преподобного Саввы Звенигородского. Встреченная крестным ходом из Вознесенской церкви, икона была торжественно препровождена в Троице-Сергиеву Лавру.